Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Quartier Meubelbeitsen B.V.

Gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente op 10 december 2003 onder no. 06089530

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op al onze overeenkomsten met onze afnemers en/of kopers. Afwijkingen van deze voorwaarden of andere voorwaarden, door de koper bedongen, gelden niet tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
 2. Onder koper wordt verstaan een ieder die onze Artikelen koopt en/of enige overeenkomst met ons aangaat of wenst aan te gaan. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling tevens van (overeenkomstige) toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst.
 3. De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle nadien met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 2. Adviezen, bestellingen en offerten

 1. Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 21 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
 2. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat de koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg. resp. 1 liter.
 3. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. Levering

 1. Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.
 2. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 20 dagen na aanbieding opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daar over te beschikken.
 3. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de overeenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. Vertraagde levering

 1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
 2. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaats gevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van overmacht. Koper is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 3. Overeengekomen data zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen.
 2. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. Vooruitbetaling/Zekerheidsstelling

 1. Verkoper is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of uit eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten.
 2. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Artikel 8. Bedrijfsnaam en emballage

 1. Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van een eigen naam en fabrieksmerk. Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde.
 2. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
 5. De ondeugdelijkheid van geleverde produkten kan door koper, met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van een door de verkoper aan te wijzen onafhankelijk instituut, waarbij de kosten van onderzoek en rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
 6. De ondeugdelijkheid van de geleverde verfproducten kan door de koper. met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het verfinstituut van TNO, waarbij de kosten van rapportage voor rekening van de in de ongelijk gestelde partij komen.
 7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
 8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.
 9. Alleen klachten over de factuur/afgetekende pakbonnen die binnen 2 maanden gesteld worden neemt verkoper in behandeling.

Artikel 10. Vervoer

 1. Orders boven de € 225,– worden franco geleverd.
 2. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd: hierbij worden een vracht- en/of behandelingstoeslag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Betalingen

 1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.
 2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
 4. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is verkoper verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen in acht zal worden genomen. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rente in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
 5. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke inningskosten.
 6. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van hulp van een derde, Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van Artikel 11, met een minimum van € 12,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van Artikel 11 , met een minimum van € 12,50.
 7. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 12. Geschillen

 1. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank, zetelend nabij de vestigingsplaats van verkoper, voorzover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Content

 1. Alle content van deze website is eigendom van Quartier B.V. en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder toestemming van de maker.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente op 10 december 2003 onder no. 06089530.